ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО ФОКУС ГРУПИ / THIRRJE PËR PJESMARRJE NE FOKUS GRUPE

 logo_final1-01 logokas

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој Скопје и Фондација Конрад Аденауер во месец октомри започнаа со спроведување на истражување кое има за цел да го измери учеството на средношколците од Македонија во процесите на носење одлуки во рамки на нивните училишта на национално ниво.

Со цел да се истражат мислењата и ставовите на учениците во однос на нивното учество во ваквите процеси, ќе бидат спроведени фокус групи во секој од 8-те статистичките региони, со следниов опфат на средношколци:

 • 50 во Скопскиот регион
 • 10 во Вардарски регион
 • 11 во Источен регион
 • 21 во Југозападен регион
 • 11 во Југоисточен регион
 • 20 во Пелагониски регион
 • 19 во Полошки регион
 • 10 во Североисточен регион

За таа цел, отвораме повик за учество за 152 средношколци од осумте региони, од сите 4 студиски години.

Повикот е отворен за сите средношколци кои се редовно вклучени во средношколскиот образовен процес.

Фокус групите ќе се одржат во текот на месец ноември, а датумите ќе бидат дополнително објавени. Секоја фокус група ќе биде во времетраење од 2 часа.

Избраните учесници на фокус групите ќе добијат соодветен финансиски надомест.

Пријавете се за учество со пополнување на АПЛИКАЦИСКАТА ФОРМА.

Ќе бидат известени само учениците кои ќе бидат одбрани за учество.

 


Shoqëria e liderëve për edukim, aktivizim dhe zhvillim Shkup dhe Fondacioni Konrad Adenauer në muajin tetorë filluan me renditjen e hulumtimeve e cila ka për qëllim ta masë pjesmarrjen e nxënësve të shkollave të mesme të Maqedonisë në proceset e vendimmarrjeve në kuadër të shkollave të tyre në nivel nacional.

Me qëllim që të hulumtohen mendimet dhe qendrimet e nxënësve në lidhje me pjesmarrjen e tyre në procese të këtilla, do të krijohen – fokus grupe në secilin prej 8 rajoneve statistikore dhe atë:

 • 50 në rajonin e Shkupit
 • 10 në rajonin e Vardarit
 • 11 në rajonin lindorë
 • 21 në rajonin jugperëndimorë
 • 11 në rajonin juglindorë
 • 20 në rajonin e Pellagonisë
 • 19 në rajonin e Pollogut
 • 10 në rajonin verilindorë

Me qëllim që, të shpallim një thirrje për pjesmarrje të 152 nxënësve te shkollave të mesme prej 8 rajoneve, nga te gjithë 4 vitet shkollorë.

Thirrja është e hapur për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme të cilët rregullisht janë të përfshirë në procesin edukativ shkollorë të mesëm.

Fokus grupet do të mbahen gjatë muajit nëntorë, kurse datat do të paraqiten më pas. Secili fokus grup do të jetë me kohëzgjatje prej 2 orësh.

Nxënësit e zgjedhur të fokus grupeve do të marin furnizimin e duhur financiarë.

Paraqituni në plotësimin e FORMËS APLIKATIVE

DO TË LAJMËROHEN VETËM NXËNËSIT E ZGJEDHUR PËR PJESMARRJE.