Кризата која беше поттикната од вирусот КОВИД-19 неминовно имаше свои импликации и врз средното образование во Северна Македонија, посебно во начинот на одвивање на наставата. Наместо редовна настава, речиси целото последно тримесечје од учебната 2019/2020 година се одвиваше преку т.н. настава со далечинско учење.

Но колку овој модел на образование соодветсвува со правото на образование дефинирано во Универзалната декларација за човековите права на Обединетите нацииквалитетно и инклузивно образование и со законската одредба за бесплатно средно образование за секој ученик?

Имајќи ја предвид ситуацијата со КОВИД-19 и можните сценарија за продолжување на кризата, со ова истражување сакаме да дадеме свој придонес пред сè кон подобрување на искористеноста на дигиталните алатки како надополнување на редовниот образовен процес и подобрување на практиките за далечинско учење во услови на спреченост на редовната настава.

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ИСТРАЖУВАЊЕТО ТУКА


Kriza, e shkaktuar nga virusi KOVID-19, në mënyrë të pashmangshme ka pasur një ndikim në arsimin e mesëm në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht në mënyrën e zhvillimit të mësimit. Në vend të mësimit të rregullt, pothuajse i gjithë tremujori i fundit i vitit shkollor u zhvillua me të ashtuquajturën, mësim në distancë.

Por, sa ky model i arsimit është në linjë me të drejtën për arsim të përkufizuar në Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara, me parimet e arsimit cilësor dhe inkluziv dhe me dispozitën ligjore për arsim të mesëm falas, për çdo nxënës?

Duke marrë parasysh situatën me KOVID-19 dhe skenarët e mundshëm për vazhdimin e krizës, me këtë hulumtim duam të kontribuojmë kryesisht në përmirësimin e përdorimit të mjeteve digjitale si plotësim i procesit të rregullt arsimor dhe përmirësimit të praktikave të mësimit në distancë në kushte të pamundësisë për mbajtjen e mësimit të rregullt.

SHKARKONI HULUMTIMIN KETU