НАСТАВНИЦИ ЗА ЕДУКАЦИЈА, ДЕМОКРАТИЈА И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Предавање на контроверзни прашања, преку едукација за демократско граѓанство и човекови права

Што се контроверзни теми?


Дефиницијата што се покажа како најкорисна за европските земји е онаа која „контроверзните прашања“ ги дефинира како: „прашања коишто предизвикуваат силни чувства и доведуваат до поделени мислења во заедниците и општеството. Прашањата кои се сметаат за контроверзни варираат и се делат на:

ЛОКАЛНИ

Изградба на џамија во одредена локална средина, одреден град или одредена држава

ГЛОБАЛНИ

Намалување на емисии на „гринхаус“ гасови

ДОЛГОРОЧНИ

Сепаратистичките поделби помеѓу заедниците во многу европски земји

ПОСКОРЕШНИ

Исламската радикализација на младината

ВО ЗАВИСНОСТ ОД МЕСТО

Распетијата во училишта се сметаат за спорна тема во една земја, но прифатена во друга

ВО ЗАВИСНОСТ ОД ВРЕМЕ

Скоро секоја тема може да стане контроверзна во секое време и секој ден се појавуваат нови контроверзии

Што ја прави темата контроверзна

Вредносен систем на училиштето

Потекло на
 учениците

Потекло на
наставникот

Возраст на учениците

Социјалната клима

Политичката клима

Локацијата на училиштето

Настани во 
училиште/општество

Медиуми

Погледи и ставови на родителите

Зошто е важно да се предаваат контроверзни теми?

Публикации

БлогКоја е првата асоцијација која ви доаѓа за зборот контроверзно? Нешто лошо или нешто што треба да се зборува? Нешто што може да се докаже со факти или судир на вредности и интереси?За проектот
Наставници за едукација, демократија и човекови права


Проектот „Наставници за едукација, демократија и човекови права” е проект чија цел е да го подобри пристапот за предавање на контроверзни теми во основните и средни училишта во земјата. Преку проектот ќе бидат опфатени 30 наставници (15 од основно и 15 од средно образование) кои ќе поминат процес на обуки базиран на прирачникот „Предавање на контроверзни теми”, за потоа да креираат индивидуални планови за реализирање на часови со контровезни теми. 

Проектот е финансиран од Советот на Европа преку програма DISCO - Democratic and Inclusive School Culture in Operation.