Групно финансирање или т.н. „Crowdfunding“, претставува алтернативен пристап до финансиски средства за различни видови проекти со помош на специјализирани интернет страници. Групното финансирање претставува процес со кој од интернет корисници се бара донација која
служи како почетен капитал за нови деловни инвестиции.

Со употреба на разни техники, младите
претприемачи можат да ги заобиколат капиталистичките потфати и во потполност да им пристапат
на инвеститорите кои ја нудат споменатата финансиска помош, со пласирање на сопствената идеја
на секојдневните интернет корисници.

ПРЕЗЕМИ ГО ВОДИЧОТ ТУКА