Публикации

 

Документ за јавна политика: Од исклучени кон носители на промена: Младите во Радовиш и Пробиштип, активни за подобар живот

Издавач: Здружение Лидери за едукација, активизам и развој и Еуротинк

Година на издавање: 2018

Преземи ја публикација тука

 

 

 

 

 

Screenshot_1

Истражување: Учество на средношколците во донесување на одлуки во училиштата

Издавач: Здружение Лидери за едукација, активизам и развој и Фондација Конрад Аденауер

Година на издавање: 2017

Преземи ја публикација тука

 

 

 

 

 

 

Screenshot_1Hulumtim: Pjesëmarrja e nxënësve të shkollave të mesme në vendimmarrje në shkollat e tyre

Botues: Asociacioni Udhëheqës për edukim, aktivizëm dhe zhvillim dhe Fondacioni Konrad Adenauer

Viti i botimit: 2017

Shkarko publikimin këtu

 

 

 

 

 

 

Screenshot_2

Research: Participation of the high-school students in decision making process in their schools

Publisher: Leaders for Education, Activism and Development

Year of publication: 2017

Download the publication here

 

 

 

 

 

 

crowfounding_preview-1Водич за спроведување на кампањи за групно финансирање

Издавач: Здружение Лидери за едукација, активизам и развој Скопје

Година на издавање: 2017

Преземи ја публикацијата тука

 

 

 

 

 

 

Guid for crowdfunding campaigns-01Guide for implementing crowdfunding campaigns

Author: Association Leaders for Education, Activism and Development

Year of publication: 2017

Download the publication here