Публикации

crowfounding_preview-1Водич за спроведување на кампањи за групно финансирање

Издавач: Здружение Лидери за едукација, активизам и развој Скопје

Година на издавање: 2017

Преземи ја публикацијата тука

 

 

 

 

 

 

Guid for crowdfunding campaigns-01Guide for implementing crowdfunding campaigns

Author: Association Leaders for Education, Activism and Development

Year of publication: 2017

Download the publication here