THIRRJE: mëtëZËshëm! Shpërblim për pjesëmarrjen e shkollës së mesme

Почетна - THIRRJE: mëtëZËshëm! Shpërblim për pjesëmarrjen e shkollës së mesme
Feb 27, 2024

THIRRJE: mëtëZËshëm! Shpërblim për pjesëmarrjen e shkollës së mesme

Çfarë do të thotë komunitet aktiv i nxënësve të shkollave të mesme? Si bashkëpunon komuniteti i nxënësve me shërbimet e shkollës? Çfarë bën dhe si i përfshin nxënësit? Çfarë suksesesh ka dhe me çfarë sfidash përballet?

Tregoni historinë e komunitetit tuaj të nxënësve të shkollës së mesme dhe merrni pjesë në thirrjen për shpërblim për pjesëmarrjen e shkollës së mesme.

Thirrja është e hapur për të gjitha komunitetet e shkollave të mesme nga shkollat publike dhe private të cilat gjatë vitit shkollor 2023/2024 kanë qenë aktive dhe kanë kontribuar në pjesëmarrjen më të madhe të nxënësve në vendimmarrje.

Çfarë paraqet shpërblimi për pjesëmarrje të shkollës së mesme?

Fondacioni Konrad Adenauer, Shoqata e Liderëve për Edukim, Aktivizëm dhe Zhvillim, Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme dhe Agjencia për Rini dhe Sport si mbështetës dhe promovues aktivë të pjesëmarrjes së nxënësve gjatë viteve të fundit, vendosën shpërblimin për pjesëmarrjen e shkollave të mesme, në shenjë vlerësimi të aktivitetit dhe punës së këtyre trupave të nxënësve për përmirësimin e pozicionit të nxënësve në shkollat e tyre dhe përfshirjen në proceset shkollore.

Çmimi për pjesëmarrje të nxënësve të shkollave të mesme i jepet çdo vit NJË komuniteti studentor që demonstron aktivitet dhe përkushtim për avancimin e demokracisë shkollore. Nëpërmjet çmimit për pjesëmarrje në shkollat ​​e mesme, ne duam të japim nxitjen dhe kontributin tonë për pjesëmarrjen e shkollave të mesme në vendin tonë, por edhe të njohim, shpërblejmë dhe mbështesim shembuj pozitivë në veprimin e nxënësve të shkollave të mesme.. Gjenerata e parë e pjesëmarrjes së nxënësve për vitin shkollor 2022/2023 iu nda Çmimi për pjesëmarrje studentore për vitin akademik 2022/2023 iu nda NSH "Josip Broz - Tito" - Manastir. Çmimi për pjesëmarrjen në shkollën e mesme, mbështetet edhe nga Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme i cili është organi më i madh përfaqësues i gjimnazistëve.

Si të aplikoni?

Aplikimi për shpërblimin bëhet në mënyrë elektronike duke plotësuar aplikacionin në LINKUN e mëposhtëm. Aplikimi duhet të jetë i plotë dhe i detajuar së bashku me dokumentet shoqëruese të kërkuara. Duhet të plotësohet nga nxënësi/it dhe mësuesi përgjegjës që janë pjesë e udhëheqësisë së komunitetit të nxënësve të shkollës së mesme në kuadër të shkollës.

Afati i aplikimit skadon më 17.03.2024.

Çfarë vijon pas skadimit të afatit për aplikim?

Pas skadimit të afatit për aplikimet do të vlerësohen dhe prej tyre do të përzgjidhen 6 finalistë të cilët nga 1 deri në 1 prill në Veles në ngjarjen finale do të mund të mund të prezantohen para komisionit të jurisë.

Çdo finalist do të përbëhet nga katër përfaqësues (tre nxënës dhe mësimdhënësi përgjegjës) nga komunitetet e përzgjedhura të nxënësve. Në aktivitetin treditor, finalistët do të kenë mundësi të prezantojnë punën e tyre para komunitetit të nxënësve të shkollave të mesme.

Si do të përzgjidhen fituesit?

Fituesit do të përzgjidhen në bazë të kritereve të përcaktuara saktë nga një komision 3 anëtarësh i përbërë nga: përfaqësues i KAS-së, përfaqësues i LEAD-it dhe përfaqësues i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme.

Kriteret e përzgjedhjes janë si më poshtë:

 • Rregullsia dhe mënyra e funksionimit të komunitetit të nxënësve - maksimumi 25 pikë
 • Shkalla e ndikimit dhe pjesëmarrjes në konsultime dhe vendimmarrje brenda shkollës - maksimumi 25 pikë
 • Shkalla e aktivitetit në kryerjen e aktiviteteve të ndryshme dhe përfshirjen e nxënësve në to - maksimumi 20 pikë

Shembuj të pjesëmarrjes të nxënësve të shkollave të mesme

Pjesëmarrja e nxënësve në vendin tonë ende nuk është zhvilluar deri në fund dhe shpesh ekzistojnë kuptime të gabuara për atë se çfarë paraqet ajo në fakt.

Shembuj për pjesëmarrje të vërtetë: Komuniteti i shkollës diskuton në një takim se si të kontribuojë në reduktimin e dhunës së bashkëmoshatarëve (bullizmit). Në mbledhje nxirren një sërë përfundimesh, të cilat i dërgohen drejtorit dhe shërbimeve të shkollës, ku më pas miratohen dhe zbatohen në një mbledhje të përbashkët.

Më shumë informacion rreth rolit të komunitetit studentor mund të gjeni në VIDEO e mëposhtme.

Shembull i cili nuk paraqet pjesëmarrje të vërtetë: Shkolla/mësimdhënësit janë në takim me komunitetin e shkollës dhe propozojnë të organizojnë një ngjarje për ditën e pranverës. Nxënësit janë tërësisht të angazhuar në realizimin e aktiviteteve dhe për këtë shkak nuk mund të diskutojnë për zgjidhjen e sfidave të nxënësve.

Nga çfarë përbëhet shpërblimi?

Çdo komunitet shkollor i shpërblyer do të marrë një mirënjohje, pllakë dhe bander me shpërblimin dhe logon dhe emrin e komunitetit të nxënësve.

Një komuniteti e nxënësve përveç mirënjohjes do të marrin edhe mbështetje financiare në shumë prej 30.000 denarë për realizimin e një aktiviteti në kuadër të shkollës së tyre deri të vitit 2023. Përveç kësaj, do të marrin udhëzime dhe mentorim nga LEAD dhe KAS se si të përmirësojnë punën e tyre dhe si të zbatojnë aktivitetin/iniciativën e paramenduar.

Afati kohor tregues i të gjithë procesit

 • Shpallja e thirrjes për Shpërblim për pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave të mesme- 28 shkurt
 • Sesion informacioni në internet për thirrjen- 5 mars (regjistrohu në LINKUN e mëposhtëm)
 • Ditë e hapur për thirrjen- 17 mars
 • Njoftim për finalistët e përzgjedhur- 23 mars
 • Ngjarja finale për finalistët dhe përzgjedhja e 1 komuniteteve të nxënësve të shkollave të mesme- 1-3 prill
 • Zbatimi i një nisme të komunitetit të gjimnazistëve të vlerësuar- shtator-dhjetor 2024

Kriteret për përzgjedhje janë si vijon:

ORGANIZIMI DHE MËNYRA E FUNKSIONIMIT TË KOMUNITETIT TË NXËNËSVE TË SHKOLLËS

 • A është komuniteti i nxënësve i organizuar brenda statutit të shkollës apo ka një rregullore që rregullon qartë rolin e saj? 3 pikë
 • A i planifikon dhe zotëron në mënyrë adekuate komuniteti i nxënësve planet vjetore të punës? 4 pikë
 • A i zgjedh komuniteti i nxënësve në mënyrë demokratike (fshehurazi nga të gjithë nxënësit e shkollës) përfaqësuesit e tij pa ndikimin e drejtorisë së shkollës? 6 pikë
 • A mban rregullisht komuniteti i nxënësve takime për punën e vet dhe a thërret takime në mënyrë të pavarur bazuar në nevojat e nxënësve? (i rregullt do të thotë të paktën 1 në muaj ose më shumë) 5 pikë
 • A mbahen procesverbale përkatëse nga mbledhjet dhe a ndahen ato me pjesën tjetër të nxënësve në shkollë? 4 pikë
 • A udhëhiqen takimet nga nxënësit dhe jo nga mësimdhënësit apo stafi tjetër mësimdhënës? 4 pikë

NUMRI TOTALI I PIKËVE TË MUNDSHME 25

SHKALLA E NDIKIMIT DHE PJESËMARRJES NË KONSULTIME DHE VENDIMMARRJE BRENDA SHKOLLËS

 • Sa shpesh diskutohen temat relevante dhe thelbësore që lidhen me pjesëmarrjen e nxënësve në takimet e komunitetit të nxënësve? 5 pikë
 • Sa shpesh nxënësit miratojnë dhe komunikojnë propozime që janë të destinuara për drejtorinë e shkollës? 5 pikë
 • A është pranuar dhe zbatuar ndonjë nga propozimet drejtuar drejtorisë së shkollës? 5 pikë
 • Si i përfshin komuniteti i nxënësve, nxënës të tjerë në shkollë që nuk janë pjesë e udhëheqjes? 5 pikë
 • Sa shpesh konsultohet shkolla me nxënësit për tema të rëndësishme për pjesëmarrjen e nxënësve? 5 pikë

NUMRI TOTALI I PIKËVE TË MUNDSHME 25

SHKALLA E AKTIVITETIT NË KRYERJEN E VEPRIMTARIVE TË NDRYSHME DHE PËRFSHIRJEN E NXËNËSVE NË TO

Sa shpesh komuniteti i shkollës zhvillon aktivitete të ndryshme për nxënësit? 5 pikë Aktivitetet që realizohen vijnë nga vetë nxënësit apo imponohen nga shërbimet e shkollës? 5 pikë Në çfarë mase aktivitetet që organizohen inkurajojnë pjesëmarrjen në vendimmarrje? 5 pikë A përfshihen në aktivitete nxënësit që nuk janë pjesë e udhëheqjes së shkollës? 5 pikë

NUMRI TOTALI I PIKËVE TË MUNDSHME 20

ЛЕАД е основана во 2016 година од страна граѓански активисти, претприемачи, едукатори, средношколци и студенти со цел да поттикне општеството во кое младите и возрасни соработуваа за општествена промена.

Контакт

Бул. Илинден бр. 47-3, Скопјe
© Copyright 2024. All Right Reserved By LEAD