Публикации

Почетна - Публикации
blog-image
Документ за јавна политика Да се избегне или дискутира? Како контроверзното да стане нормално?

Контроверзните теми и прашaња се прашања што будат силни чувства и прават поделби во заедниците и општеството. Овој документ го разгледува опфатот на контроверзните теми во нашето образование, но и дава конкретни препораки за унапредување и поголема застапеност на истите.

Преземи ја публикацијата тука:

Документ за јавна политика Да се избегне или дискутира? Како контроверзното да стане нормално?
blog-image
MËSIMDHËNIA RRETH ÇËSHTJEVE TË DISKUTUESHME

Paketë zhvillimi profesional për mësimdhënien e çështjeve të diskutueshme, e hartuar me pjesëmarrjen e Qipros, Irlandës, Malit të Zi, Spanjës dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe mbështetjene Shqipërisë, Austrisë, Francës dhe Suedisë

Преземи ја публикацијата тука:

MËSIMDHËNIA RRETH ÇËSHTJEVE TË DISKUTUESHME
blog-image
Предавања на контроверзни прашања преку едукација за демократско граѓанство и човекови права

Овој прирачник е наменет за професионален развој на наставници, дизајниран за поддршка и унапредување на предавањето на контроверзни прашања во училиштата. Истиот е изработен во рамки на проектот „Наставници за едукација, демократија и човекови права“ имплементиран од Здружението LEAD, заеднички финансиран од Европската Унија и Советот на Европа во рамки на заедничката програма „Демократска и инклузивна училишна култура во функција“.

Преземи ја публикацијата тука:

Предавања на контроверзни прашања преку едукација за демократско граѓанство и човекови права
blog-image
Протокол за спречување и постапување во случај на насилство

Овој документ има за цел да едуцира и креира безбедна средина за сите, во која ќе се чувствуваат добредојдени, безбедни и ќе можат да ги уживаат своите човекови права и исполнат својот потенцијал креирајќи еднакви можности за сите.

Преземи ја публикацијата тука:

Протокол за спречување и постапување во случај на насилство
blog-image
Protokoll për parandalim dhe veprim në rast të dhunës

Ky dokument synon të edukojë dhe të krijojë mjedis të sigurt për të gjithë, në të cilin do të ndjehen të mirëpritur, të sigurt dhe të aftë të gëzojnë të drejtat e tyre njerëzore dhe të përmbushin potencialin e tyre duke krijuar mundësi të barabarta për të gjithë.

Преземи ја публикацијата тука:

Protokoll për parandalim dhe veprim në rast të dhunës
blog-image
Далечинско учење или далеку од учење: Анализа на далечинското учење од првото полугодие во учебната 2020/2021 во средното образование

Кризата која беше поттикната од вирусот КОВИД-19 неминовно имаше свои импликации и врз средното образование во Северна Македонија, посебно во начинот на одвивање на наставата. Наместо редовна настава, речиси целото последно тримесечје од учебната 2019/2020 година се одвиваше преку т.н. настава со далечинско учење.

Преземи ја публикацијата тука:

Далечинско учење или далеку од учење: Анализа на далечинското учење од првото полугодие во учебната 2020/2021 во средното образование
blog-image
ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ: КАКО ОД ОБРАЗОВАНИЕ БАЗИРАНО НА ФАКТИ ДО ОБРАЗОВАНИЕ БАЗИРАНО НА ВЕШТИНИ?

Животните вештини заедно со вештините за писменост (треба да) претставуваат еден од најважните столбови во образованието на една единка. Постојат многубројни дефиниции за тоа што претставуваат Животните вештини.

Преземи ја публикацијата тука:

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ: КАКО ОД ОБРАЗОВАНИЕ БАЗИРАНО НА ФАКТИ ДО ОБРАЗОВАНИЕ БАЗИРАНО НА ВЕШТИНИ?
blog-image
Какви мерки се кројат за младите?

Анализа на мерките за млади на програмите на политичките партии од парламентарните избори во 2020 година

Преземи ја публикацијата тука:

Какви мерки се кројат за младите?
blog-image
Предизвици од спроведувањето на далечинското учење во време на Ковид-19 во средното образование

Кризата која беше поттикната од вирусот КОВИД-19 неминовно имаше свои импликации и врз средното образование во Северна Македонија, посебно во начинот на одвивање на наставата. Наместо редовна настава, речиси целото последно тримесечје од учебната 2019/2020 година се одвиваше преку т.н. настава со далечинско учење.

Преземи ја публикацијата тука:

Предизвици од спроведувањето на далечинското учење во време на Ковид-19 во средното образование
blog-image
Предизвиците и потребите на младинскиот граѓански сектор за време на КОВИД 19

Појавата на пандемијата КОВИД 19 во светот предизвика промени и во работата на граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија.

Преземи ја публикацијата тука:

Предизвиците и потребите на младинскиот граѓански сектор за време на КОВИД 19
blog-image
Какви мерки се „кројат“ за младите?

Декларативно младите се високо на агендата на сите политички субјекти во земјава. Но, што тоа всушност значи? Колку се тие вистински предизвик за политичките партии и институциите?

Преземи ја публикацијата тука:

Какви мерки се „кројат“ за младите?
blog-image
Интерактивна училница: Прирачник за користење неформални методи во настава

Како организација која ги базира своите програми на неформални методи и младинска работа, во последните 4 години, заедно со Фондацијата Конрад Аденауер, имавме можност да бидеме вклучени во средношколскиот образовен систем, преку директна работа со ученици, наставници и со училишната администрација.

Преземи ја публикацијата тука:

Интерактивна училница: Прирачник за користење неформални методи во настава
blog-image
Водич за спроведување на кампањи за групно финансирање

Групно финансирање или т.н. „Crowdfunding“, претставува алтернативен пристап до финансиски средства за различни видови проекти со помош на специјализирани интернет страници. Групното финансирање претставува процес со кој од интернет корисници се бара донација која служи како почетен капитал за нови деловни инвестиции.

Преземи ја публикацијата тука:

Водич за спроведување на кампањи за групно финансирање
blog-image
Водич за спроведување на кампањи за групно финансирање

Group funding or Crowdfunding”, stands for an alternative approach to finances about different types of projects helped by specialized internet pages. The group financing is a process with which a donation is requested by internet users and is used as a seed money for new business investments.

Преземи ја публикацијата тука:

Водич за спроведување на кампањи за групно финансирање

ЛЕАД е основана во 2016 година од страна граѓански активисти, претприемачи, едукатори, средношколци и студенти со цел да поттикне општеството во кое младите и возрасни соработуваа за општествена промена.

Контакт

Ул.Охридска 39/10, 1000 Скопје
© Copyright 2022. All Right Reserved By LEAD